तिम्रो योग्यताले होइन बल्कि तिम्रो अनुभवले तिमि को हौ त्यो निर्धारण गर्दछ :- ‘सदगुरु’